Klauzula informacyjna / Інформаційне застереження

Klauzula informacyjna dotycząca zabezpieczenia osób przybywających z Ukrainy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew, z siedzibą przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Tczew możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na adres: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zabezpieczenia osób przybywających z Ukrainy oraz udzielenia im niezbędnej pomocy, zgodnie z Art., 6 ust. 1 lit. d oraz e RODO.

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe, w związku z realizacją celu określonego w pkt. 3 mogą zostać przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tczewie, Wojewodzie Pomorskiemu oraz innym podmiotom i osobom, które oferują pomoc w realizacji celu określonego w pkt. 3.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji pomocy określonej w pkt. 3;

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86;

8. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy określonej w pkt. 3;

9. Informacja o profilowaniu

Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Інформаційний пункт щодо захисту осіб, які прибувають з України

Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Official Journal EU L 2016, № 119) ми хочемо повідомити вам, що:

1. Адміністратор персональних даних

Адміністратором ваших персональних даних є міська гміна Тчев із зареєстрованим офісом за адресою: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

2. Інспектор із захисту даних

Зв’язатися з інспектором із захисту персональних даних міської ґміни Тчев можна за адресою електронної пошти: inspektor@um.tczew.pl

3. Призначення обробки

Ваші персональні дані оброблятимуться з метою захисту осіб, які прибули з України, та надання їм необхідної допомоги, відповідно до ст.6 розд. 1 літ. d та e GDPR.

4. Одержувачі даних

Ваші персональні дані, у зв’язку з реалізацією мети, зазначеної в п.п 3 можуть бути передані до Муніципального центру соціального захисту у Тчеві, Поморському воєводі та іншим юридичним і особам, які пропонують допомогу у досягненні мети, зазначеної в пп. 3.

5. Інформація про передачу даних до третіх країн

Ваші персональні дані не будуть передані в третю країну/міжнародну організацію;

6. Термін зберігання даних

Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для реалізації допомоги, зазначеної в пункті 3;

7. Права суб’єктів даних

Ви маєте право на доступ до своїх даних, право виправляти їх та обмежувати їх обробку, видалення, а також право заперечувати проти обробки;

Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом персональних даних у державі-члені вашого постійного проживання, місця роботи або місця ймовірного порушення, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення загального положення про захист персональних даних від 27 квітня 2016 року – Офіс Президента Управління із захисту персональних даних, вул. Stawki 2, 00-193 Варшава, Телефон: 22 860 70 86;

8. Добровільне надання даних

Надання ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для надання допомоги, зазначеної в пункті. 3;

9. Інформація про профілювання

Персональні дані, що обробляються розпорядником даних, не підлягають автоматизованому прийняттю рішень, у тому числі профілюванню, зазначених у ст. 22 сек. 1 і 4 GDPR.