W art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uregulowano prawo do świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisu świadczenie to przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Pierwsza zmiana, która weszła w życie 15 kwietnia 2022 r. doprecyzowała, iż termin 60 dni liczony będzie od dnia wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejna zmiana, która weszła w życie 30 kwietnia br., wydłużyła okres wypłaty świadczenia do 120 dni od wjazdu na teren Polski. Jednocześnie, wprowadzono obowiązek wskazania przez wnioskodawcę numeru PESEL osoby przyjętej do zakwaterowania.

Efektem wprowadzonych zmian, w szczególności bezwzględnego warunku podania numeru PESEL osoby zakwaterowanej, było wykluczenie części osób z możliwości skorzystania z tego świadczenia, w szczególności w przypadku, gdy osoby zakwaterowane nie wystąpiły o nadanie numeru PESEL, opuściły lokal, zmieniły miejsce zamieszkania, wyjechały za granicę i wnioskodawca nie ma z nimi kontaktu.

Ważne terminy!

W dniu 1 lipca 2022 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy wprowadzająca istotne zmiany w zasadach ubiegania się o przedmiotowe świadczenie.

W przypadku ubiegania się o świadczenie za okres do 29 kwietnia 2022 r. wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, także inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu. Złożenie takiego wniosku jest ograniczone w czasie i będzie możliwe wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia w życie tych przepisów tj. do 15 lipca 2022 r.

Wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obejmujący okres do 30 czerwca 2022 r. (dzień poprzedzający wejście nowelizacji w życie), składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

W pozostałych przypadkach wniosek o świadczenie składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa powyżej pozostawia się bez rozpoznania.

okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienianieprzekraczalny termin na złożenie wniosku
do 29 kwietnia 2022 r.
(dotyczy zakwaterowania obywateli Ukrainy nie posiadających numeru PESEL)
do 15 lipca 2022 r.
do 30 czerwca 2022 r. (dotyczy wszystkich pozostałych zakwaterowanych osób)do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca 2022 r.miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Ponadto, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U z 2022r., poz. 1336) wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad ustawowy termin 120 dni, w przypadku, gdy wniosek dotyczy obywatela Ukrainy, który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy (objętym opieką tymczasową).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułŚwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny w okresie świadczeniowym 2022/2023
Następny artykułTwórcze spotkania w CKiS