Szczegóły zamówienia

Tryb: zamówienie z wolnej ręki
Typ: usługa
Typ zamówienia: Tryb inny niż otwarte

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew
Numer referencyjny: BZP.271.3.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew, to jest do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na tym terenie, przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury, na warunkach określonych w umowie.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł1 września – 81.rocznica wybuchu wojny
Następny artykułDotacje! Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą