31 maja Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Regulaminy przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego (Uchwała nr 395/XXXIII/21 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego).

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

 1. finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. –  w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
 2. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 3. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 4. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
  1. w przypadku Ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,
  1. w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.
  1. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:
  1. w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
  1. w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  1. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):
   1. w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej
    w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
   1. w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
   1. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,
    informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.
  1. finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – nabór wniosków do 15 września 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:
 5. w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie  województwa pomorskiego;
 6. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:
  1. ukończył odpowiednio:
 • I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,
 • I, II lub III klasę 4-letniego technikum,
 • I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;
 • uzyskał Średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) – co najmniej 5,2;
  • kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się  w ISP.

         3) uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których  mowa w § 7 ust. 2-4.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy załączone do treści niniejszej wiadomości (załączniki stanowią wersje ujednolicone Regulaminów – zawierające zmiany wprowadzone przedmiotową uchwałą).

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Elektroniczne generatory wniosków dotyczące stypendiów finansowanych z budżetu województwa pomorskiego oraz w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” zostaną uruchomione w drugiej połowie czerwca br.

W przypadku stypendiów finansowanych w ramach „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – informacja o uruchomieniu Elektronicznego generatora wniosków zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.

(Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFood trucki na Bulwarze Nadwiślańskim
Następny artykułKoncert Bajkowe melodie i festiwal kolorów