15 września mija termin składania wniosków na stypendia szkolne. W roku szkolnym 2019/2020 z tej formy pomocy skorzystało 429 uczniów,  a 2 z zasiłku szkolnego. Łącznie otrzymali ponad 408 tys. zł.

Stypendium szkolne to forma pomocy uczniom, której celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 528 zł (netto). Wnioski  składa się w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Termin składania wniosków: do 15 września, a dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich  – do 15 października.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi na:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (np. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia dla dysgrafików, dyslektyków, logopedyczne, przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, wycieczki szkolne itp.);
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych;
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, lektur, słowników, multimedialnych programów edukacyjnych, komputera, zakup wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego, zakup okularów);
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: transportu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie ( z wykluczeniem opłat za wyżywienie).

Wypłata stypendium szkolnego następuje poprzez zwrot wydatków (wydatki te musi zaakceptować naczelnik Wydz. Edukacji UM).

Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego (tel. 58 77 59 329, 58 77 59 395 ).

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDziewiętnastoletni marynarz – online
Następny artykułCzytelniczy rejs już trwa!