15 września mija termin składania wniosków na stypendia szkolne. W roku szkolnym 2021/2022 z tej formy pomocy skorzystało 250 uczniów (I-VI.22 r.) oraz 259 uczniów (IX-XII.21 r.), w tym 2 uczniów z zasiłku szkolnego. Łącznie otrzymali ponad 248 tys. zł.

Stypendium szkolne to forma pomocy uczniom, której celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600 zł (netto). Wnioski składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie w terminie: do 15 września, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych: do 15 października.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi na:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania ( np. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia dla dysgrafików, dyslektyków, logopedyczne, przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/ wyjazdy do kina, teatru, wycieczki szkolne itp.);
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych;
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym ( np. zakup podręczników, lektur, słowników, multimedialnych programów edukacyjnych, komputera, zakup wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego, zakup okularów);
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: transportu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie ( z wykluczeniem opłat za wyżywienie).

Wypłata stypendium szkolnego następuje poprzez zwrot wydatków (wydatki te musi zaakceptować naczelnik Wydziału Edukacji UM).

Szczegółowe informacje:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
ul. 30 Stycznia 1, pokój nr 8
tel. 58 77 59 370

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł1 września – uroczystości patriotyczne i piknik militarny
Następny artykułTczewski skwer imieniem Romana Dmowskiego