Sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 24 listopada

122

Porządek obrad  L sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 24 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2022 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c listopad 2022 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 27 października do 23 listopada 2022 r.
 1. Część druga:
 2. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w zakresie rozliczenia dotacji na zadania realizowane ze środków gminnych w latach 2018-2021.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  •  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022r.,
  •  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033,
  •  zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z  

 wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,

 •  określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Tczew,
  •  rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej,
 •  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,

 • przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  w mieście Tczewie na rok 2023,
  •  zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2023 rok.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKomentarz Zarządu TCSiR Sp. z o.o. w sprawie sytuacji na tczewskim basenie
Następny artykułGmina Przyjazna Przedsiębiorcom – wyróżnienie dla Tczewa