Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Roboty budowlane

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja – modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”
Numer referencyjny: BZP.271.3.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6 w Tczewie. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wyposażenia budynku. 3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących prac: 1) roboty rozbiórkowe, w tym demontaż zabudowy wewnętrznej, 2) roboty ziemne i fundamentowe, 3) remont i wzmocnienie konstrukcji stropów, 4) roboty dekarskie, 5) montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, 6) renowacja stolarki okiennej, 7) konserwacja elewacji i krat okiennych, 8) roboty okładzinowe i malarskie, 9) roboty murarskie i montażowe, 10) roboty posadzkarskie, 11) wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 12) wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, 13) wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznych i teletechnicznych, p.pożarowej, 14) dobudowa windy, 15) prace odtworzeniowe, 16) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: a) oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, b) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, c) organizację zaplecza, d) obsługa geodezyjna budowy, e) organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, f) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z podziałem na branże, z naniesionymi zmianami w trakcie robót. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułHistoria Browaru Tczewskiego – Fabryka Sztuk online
Następny artykułPełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja – Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6 w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”