Podczas sesji 28 maja,  tczewscy radni przyjęli uchwałę  sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 r.

Program walki z bezdomnością zwierząt ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom oraz wolno żyjącym kotom, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Tczew.

Przyjęty Program obejmuje:

  1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  3. odławianie bezdomnych zwierząt;
  4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
  5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  6. usypianie ślepych miotów;
  7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  9. plan znakowania zwierząt;
  10. sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów.

Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Tczew zapewnia schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Malinowskiej, prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS, zgodnie z zawartą umową z dnia 31.10.2019 r.

Na realizację wskazanych zadań Gmina Miejska Tczew przeznacza z budżetu środki w wysokości łącznie 318 tys. zł. Na zapewnienie opieki zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych środki zabezpiecza Zakład Usług Komunalnych w Tczewie.

Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Tczew zajmują się pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, którzy w ramach wykonywanych zadań, współpracują ze Strażą Miejską oraz Policją.

Zakład Usług Komunalnych w sprawie opieki nad rannymi  zwierzętami domowymi  współpracuje ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej oraz z Gabinetem Weterynaryjnym Krzysztof Kacprzak z Turza.  Natomiast do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach  będą wysyłane ranne dzikie zwierzęta, gdzie poddane zostaną specjalistycznej opiece weterynaryjnej.

Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Miejskiej Tczew zapewnia gospodarstwo rolne położone przy ul. Głowackiego 60 w Tczewie, gdzie zapewniona zostanie im opieka i właściwe warunki bytowania.

Pełna treść uchwały znajduje się na www.bip.tczew.pl Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie Tczewa zapewnia schronisko OTOZ Animals przy ul. Malinowskiej.

REKLAMA MIEJSKA