Podczas sesji 28 maja,  tczewscy radni przyjęli uchwałę  sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 r.

Program walki z bezdomnością zwierząt ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom oraz wolno żyjącym kotom, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Tczew.

Przyjęty Program obejmuje:

  1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  3. odławianie bezdomnych zwierząt;
  4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
  5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  6. usypianie ślepych miotów;
  7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  9. plan znakowania zwierząt;
  10. sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów.

Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Tczew zapewnia schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Malinowskiej, prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS, zgodnie z zawartą umową z dnia 31.10.2019 r.

Na realizację wskazanych zadań Gmina Miejska Tczew przeznacza z budżetu środki w wysokości łącznie 318 tys. zł. Na zapewnienie opieki zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych środki zabezpiecza Zakład Usług Komunalnych w Tczewie.

Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Tczew zajmują się pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, którzy w ramach wykonywanych zadań, współpracują ze Strażą Miejską oraz Policją.

Zakład Usług Komunalnych w sprawie opieki nad rannymi  zwierzętami domowymi  współpracuje ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej oraz z Gabinetem Weterynaryjnym Krzysztof Kacprzak z Turza.  Natomiast do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach  będą wysyłane ranne dzikie zwierzęta, gdzie poddane zostaną specjalistycznej opiece weterynaryjnej.

Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Miejskiej Tczew zapewnia gospodarstwo rolne położone przy ul. Głowackiego 60 w Tczewie, gdzie zapewniona zostanie im opieka i właściwe warunki bytowania.

Pełna treść uchwały znajduje się na www.bip.tczew.pl Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie Tczewa zapewnia schronisko OTOZ Animals przy ul. Malinowskiej.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKociewski Ośrodek Informacji Turystycznej już otwarty
Następny artykułWeekend ze Skultetem i Kopernikiem