Pracownia Edukacji Ekologicznej

Pracownia Edukacji Ekologicznej rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 r. Działa ona w strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie. Aktualnie placówkę prowadzi mgr Anna Peichert.

O nas

Powołanie Pracowni Edukacji Ekologicznej

Racjonalne wykorzystanie i ochrona środowiska naturalnego to współczesne i najważniejsze wyzwanie dla ludzkości XXI wieku. Powodem pojawienia się zagrożenia trwałości i powtarzalności procesów życiowych była eksplozja demograficzna oraz dynamiczny rozwój technologii, wykorzystujący ponad miarę odnawialne i nieodnawialne zasoby Ziemi.

Jesteśmy w stanie uniknąć katastrofy ekologicznej zmieniając postępowanie wobec siebie i środowiska. Zasadniczym elementem działania jest edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Pracownia Edukacji Ekologicznej rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 r.
Działa ona w strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie. Od czasu powstania PEE do 2007 roku kierowała nią mgr Karolina Lidzbarska. Aktualnie naszą placówkę prowadzi mgr Anna Peichert.

Edukacja ekologiczna jest złożonym procesem:

 1. odbywa się w środowisku – traktowanym jako źródło wiedzy i przeżyć,
 2. traktuje o środowisku rozumianym, jako integralnej całości, zawierającej elementy przyrodnicze, jak i te, które są dziełem człowieka,
 3. realizowana jest dla środowiska – kształtując podstawy pro środowiskowe, koryguje postępowanie i mobilizuje do odpowiedzialnego stylu życia, bez wyrządzania szkód środowiskowych.

Zakres i cele działania

Pracownia Edukacji Ekologicznej swoim działaniem obejmuje mieszkańców Tczewa i okolic.

Cele

 1. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, społecznych oraz środowiskowych.
 2. Ukształtowanie racjonalnej i zaangażowanej postawy mieszkańców wobec działań Gminy Miejskiej Tczew na rzecz sozologii (ochrony środowiska).
 3. Przygotowanie społeczeństwa do praktycznego wdrażania zasad ekorozwoju.
 4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw przyjaznych środowisku.
 6. Rozpowszechnianie prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych aspektów ochrony środowiska.
 7. Promowanie działalności kulturalno – artystycznej inspirowanej pięknem przyrody i potrzebą ochrony środowiska.
 8. Udostępnianie placówki dla potrzeb szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Realizacja zadań

 1. Organizujemy różnego rodzaju formy edukacji ekologicznej, jak: warsztaty, wykłady i seminaria, konkursy.
 2. Proponujemy różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, pracowników zakładów działających na terenie miasta.
 3. Prowadzimy biblioteczkę ekologiczną i udostępniamy zbiory wszystkim zainteresowanym.
 4. Udzielamy informacji z zakresu stanu środowiska miasta i działań proekologicznych na rzecz naszego regionu.
 5. Włączamy się w organizację wakacyjnych zajęć ekologicznych dla dzieci.
 6. Prowadzimy cykliczne zajęcia z zakresu ekologii skierowane do dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacji oraz zorganizowanych grup dorosłych.
 7. Pomagamy nauczycielom w organizacji zajęć terenowych i warsztatów ekologicznych w atrakcyjnych przyrodniczo miejscach.
 8. Organizujemy lub uczestniczymy w różnych kampaniach edukacyjnych.

Kontakt i nasza lokalizacja

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1 / pokój 37
tel: 58 77 59 447, fax: 58 77 59 442, mail: pee@um.tczew.pl

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content