25 czerwca (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2020 r.      
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2020 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 maja do 24 czerwca 2020 r.

Część druga:

 1. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2020 r.
 2. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2019 rok.
 3. Przedstawienie protokołu nr 1/2020 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w OTOZ Animals Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie dotyczącej funkcjonowania Schroniska w latach w latach 2018-2019.
 4. Opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023– wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie.

5. Raport o stanie Miasta Tczewa za 2019 rok

 • Debata.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z  wykonania budżetu miasta za 2019 rok

 • Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2019rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok.
 • Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034.
 • Emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r.
 • Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.

9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewscy przedsiębiorcy korzystają z uchwał pomocowych
Następny artykułWybory Prezydenta RP – gdzie głosować, jak skorzystać z transportu dla niepełnosprawnych