PROJEKT: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Spójności

TERMIN REALIZACJI: 30.09.2014 rok – 31.05.2015 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. dokumentu skupiającego się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie.

Dokument pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju miasta oraz ochrony i poprawy jakości powietrza. Na podstawie przedmiotowego opracowania Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, na działania zmierzające do osiągnięcia określonych w dokumencie celów.

EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Stworzenie dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew,
2. Stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2 w odniesieniu do roku 2008 jako roku bazowego,
3. Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie,
4. Przygotowanie informacji i promocji dotyczącej udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów poprzez opracowanie i wydanie broszury,
5. Opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń),
6. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowite koszty projektu: 50 999,99 zł
Koszty kwalifikowane: 50 999,99 zł
Dofinansowanie z FS: 43 349,99 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny Gminy Miejskiej Tczew: 7 650,00 zł
Koszty niekwalifikowane: brak

INFORMACJE O PROGRAMIE I INSTYTUCJACH:

www.nfosigw.gov.pl (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
www.mos.gov.pl (Ministerstwo Środowiska)
www.pois.gov.pl/Strony/default.aspx (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

OSOBY DO KONTAKTU:

Ewa Pryba, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Tczewie, Tel.: 58 77 59 379, pryba@um.tczew.pl


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBudowa ulicy Nowosuchostrzyckiej
Następny artykułBudowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap)