Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Tryb otwarty

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja – Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6 w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”
Numer referencyjny: BZP.271.3.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja – Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6 w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny” w następujących branżach: 1) branża konstrukcyjno-budowlana; 2) branża sanitarna; 3) branża elektryczna; 4) nadzór archeologiczny. 2. Inspektor nadzoru sprawować będzie swoje obowiązki w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru, dokumentując w dzienniku budowy pobyt na budowie poprzez wpis dokonanych czynności lub w protokole z narad technicznych (koordynacyjnych). Przedmiot zamówienia polega w szczególności na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzaniu przedsięwzięciem, tj. zarządzaniu, koordynowaniu, rozliczaniu, prowadzeniu kontroli i nadzoru nad dokumentacją projektową oraz realizacją zadania inwestycyjnego, w celu jego wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy, w ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego przedsięwzięcia. Umowa na roboty budowlane realizowana będzie przez Wykonawcę wyłonionego w wyniku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletną dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania robót budowlanych, które podlegają przedmiotowemu nadzorowi znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.zp.tczew.pl (pn.: „Rewitalizacja – Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6 w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”).

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRewitalizacja – modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”
Następny artykułBadanie rowerowe 2020 – strategia rowerowa miasta Tczewa do 2030 roku