Informacje o inwestycji

Typ oferty:Oferta dla sektora usług głownie handlu
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Usługowe
Powierzchnia:5722 m2
Adres:ul. Okrętowa, 83-110 Tczew
Cena wywoławcza:1 7500 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Szczegóły

Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana i nieogrodzona, zlokalizowana na terenie zurbanizowanym w północnej części miasta. Kształt działki nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej, z niską zielenią nieurządzoną. W przypadku konieczności usunięcia zieleni nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace we własnym zakresie i na własny koszt.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezagospodarowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, tereny rekreacyjne.
Nieruchomość posiada wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne podłączenia pozostałych mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.


Urządzenie zjazdu z działki nr 984, w zależności od planowanej funkcji terenu indywidualnego lub publicznego, możliwe jest z ulic: Spółdzielczej, Stoczniowców, Rzemieślniczej i Okrętowej, przy czym urządzoną nawierzchnię jezdni posiada wyłącznie ulica Okrętowa. Miejski Zarząd Dróg nie posiada planów inwestycyjnych dla ulic: Spółdzielczej, Stoczniowców i Rzemieślniczej.
Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie.

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nr 984 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (jedn. tekst Dz.Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2166 z dnia 30 kwietnia 2020 r.) zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem UMN9 – „Staszica” należącej do strefy przedmiejskiej z przewagą zabudowy mieszkaniowej o niskim wskaźniku intensywności zabudowy, w wyznaczonym terenie przestrzeni publicznej o znaczeniu strategicznym „Zespół mieszkaniowo-sportowy międzywala”, oznaczonym w Planie symbolem UMN9 – I. Teren działki oznaczony jest symbolem 07 UO/KD-P, którego przeznaczeniem jest centrum usługowe dla zespołu nowej zabudowy mieszkaniowej oraz ogólnodostępny parking z miejscami postojowymi.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485).


Nieruchomość nie znajduje się w wyznaczonych w MPZP obszarach o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, dla których prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie – raz na 10 lat, średnie – raz na 100 lat oraz obszarach, dla których prawdopodobieństwo jest niskie – raz na 500 lat.
Informacje dotyczące terenów zagrożonych powodzią w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego znajdują się na „mapach zagrożenia powodziowego” przygotowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie(http://(https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP) .


Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej mtczew.e-mapa.net/.

Cena wywoławcza netto: 1 750 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Wysokość wadium: 175 000 zł

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 14 marca 2023 r. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, sala numer 20, I piętro).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: (58) 77 59 364.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Okrętowa

Miasto / Gmina

Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.5722

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

nie

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

Połączenia transportowe

Autostrada / droga krajowa [km]

7 km autostrada A1, 2 km – droga krajowa nr 91

Kolej [km]

1 km

Bocznica kolejowa [km]

1 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Gdańsk Rębiechowo – 40 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Gdańsk – 30 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

N

Telefony (T/N)

T

Informacje dotyczące nieruchomości

Własciciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

usługi

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

T

Przeszkody podziemne (T/N)

N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

N

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

T

Opis budynków i zabudowań na terenie

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZwolnienia w podatku od nieruchomości na obszarze Starego Miasta
Następny artykułRusza przebudowa ul. Krętej i Podgórnej