PROJEKT: Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego

PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

TERMIN REALIZACJI: 01.06.2013 rok – 30.11.2014 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przygotowanie terenów wewnątrzmiejskich miasta Tczew przy ul. Wojska Polskiego i drodze krajowej nr 91 (DK 91) dla celów inwestycyjnych na poziomie koncepcji zagospodarowania.

Celem ogólnym projektu jest stworzenie inwestorom korzystnych warunków inwestowania w mieście Tczew, należącym do obszaru metropolii trójmiejskiej, na odzyskanym terenie powojskowym w centralnej części miasta. Opracowanie koncepcji zagospodarowania i programu informacyjno-promocyjnego, niezbędnego do sformułowania atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, przyczyni się do rozwoju regionu i miasta poprzez stworzenie nowego terenu inwestycyjnego, zlokalizowanego w istotnym dla województwa pomorskiego i Polski północnej VI paneuropejskim korytarzu transportowym.

EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Wykonanie kompleksowych badań geotechnicznych terenu (m.in. warstwy geologiczne, nośność gruntu, poziom lustra wód gruntowych),
2. Wykonanie mapy terenu dla celów projektowych,
3. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu,
4. Wykonanie dokumentu studium wykonalności ,
5. Opracowanie dokumentu programu informacyjno-promocyjnego potencjalnej oferty inwestycyjnej,
6. Wykonanie broszury reklamowej w języku polskim i angielskim,
7. Wykonanie strony internetowej o przedmiotowym terenie inwestycyjnym.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowite koszty projektu: 353 000,00 zł
Koszty kwalifikowane: 353 000,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 300 050,00 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny Gminy Miejskiej Tczew: 52 950,00 zł
Koszty niekwalifikowane: brak

INFORMACJE O PROGRAMIE I INSTYTUCJACH:

www.poig.gov.pl (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)
www.mrr.gov.pl (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca)
www.mg.gov.pl (Ministerstwo Gospodarki – Instytucja Wdrażająca i Pośrednicząca II stopnia)

OSOBY DO KONTAKTU:

Ewa Pryba, Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Tczewie, Tel.: 58 77 59 379, pryba@um.tczew.pl


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułInterloc – podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych
Następny artykułBudowa ulicy Nowosuchostrzyckiej