Najzdolniejsi uczniowie szkól podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci zameldowani w Tczewie mogą się ubiegać o nagrody prezydenta Tczewa. Nagrody przyznawane są w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Program na celu wspieranie rozwoju uczniów i studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie, bardzo wysokie osiągnięcia i chcą je dalej rozwijać. Pula nagród to 20 tys. zł. W ubiegłym roku nagrody finansowe otrzymało 30 młodych tczewian. Nagrodę przyznaje się w roku szkolnym, w którym złożono wniosek za:

– wybitne osiągnięcia w nauce,

– wybitne osiągnięcia artystyczne.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1.są laureatami lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad  przedmiotowych lub uzyskują wybitne osiągnięcia pozaszkolne,

2. posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1.posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza program nauczania szkoły wyższej i wykazują się aktywnością w tym zakresie, przy czym za osiągnięcia i aktywność uważa się w szczególności:

– współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi potwierdzoną efektami naukowo – badawczymi,

– publikacje w czasopismach naukowych.

2.zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok studiów,

3.uzyskali w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,8,

4.uzyskali wpis na kolejny rok studiów lub wpis świadczący o zakończeniu  studiów,

5.nie przebywają na urlopie dziekańskim,

6.nie powtarzali  i nie powtarzają roku.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje  uczniom i studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– zyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,

– są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania (uczniowie), a w przypadku studentów –  nie przebywają na urlopie dziekańskim, nie powtarzali  i nie powtarzają roku.

Nagroda rzeczowa  może mieć formę:

– udostępniania sal znajdujących się w Centrum Kultury i Sztuki, w tym Sali widowiskowej, na potrzeby prezentacji osiągnięć,

– udostępniania sal znajdujących się w Fabryce Sztuk, na potrzeby organizacji wystaw, jako miejsce spotkań, prowadzenia warsztatów i inn4ej działalności dotyczącej promocji osiągnięć,

– ponoszenia innych dodatkowych kosztów i wydatków dotyczących zorganizowania wystawy, pokazu lub prelekcji dotyczących osiągnięć nagrodzonego, a w szczególności kosztów transportu i dojazdu.

Z wnioskami o nagrodę mogą występować:

– dyrektorzy szkół – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

– rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ich absolwenci

– studenci

– dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki, Fabryki Sztuk, Szkoły Muzycznej w Tczewie

– organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami lub studentami.

Wniosek  o nagrodę powinien zawierać uzasadnienie, z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o nagrodę. Do wniosku należy dołączyć:

– potwierdzoną kopię świadectwa (indeksu), kartę ocen semestralnych wystawiona przez dyrektora szkoły/ dziekana wyższej uczelni

– potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne

– potwierdzone kopie zaświadczeń o byciu laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady.

Wnioski należy złożyć do 31 października br.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa uchwała Rady Miejskiej w Tczewie nr XLV/409/2018 z 27 września 2018  r. Uchwała dostępna jest  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej; www.bip.tczew.pl. Informacji zasięgnąć można także w Wydz. Edukacji UM.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułJak smakuje Pomorze? Promocja książki „Smaki Pomorza”
Następny artykułSpektakl Krzyżacy w Centrum Kultury i Sztuki