Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci mogą się ubiegać o nagrody prezydenta Tczewa. Nagrody przyznawane są w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Program jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów, pobierających naukę na terenie miasta Tczewa, bez względu na miejsce zamieszkania.

Pula nagród to 20 tys. zł. W ubiegłym roku nagrody finansowe otrzymało 11 młodych tczewian.

Nagrodę przyznaje się w roku szkolnym, w którym złożono wniosek za:

 • wybitne osiągnięcia w nauce,
 • wybitne osiągnięcia artystyczne.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. są laureatami lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad  przedmiotowych lub uzyskują wybitne osiągnięcia pozaszkolne,
2. posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza program nauczania szkoły wyższej i wykazują się aktywnością w tym zakresie, przy czym za osiągnięcia i aktywność uważa się w szczególności:

 • współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi potwierdzoną efektami naukowo – badawczymi,
 • publikacje w czasopismach naukowych.
  2. zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok studiów,
  3. uzyskali w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,8,
  4. uzyskali wpis na kolejny rok studiów lub wpis świadczący o zakończeniu  studiów,
  5. nie przebywają na urlopie dziekańskim,
  6. nie powtarzali  i nie powtarzają roku.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje  uczniom i studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • zyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
 • są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania (uczniowie), a w przypadku studentów –  nie przebywają na urlopie dziekańskim, nie powtarzali  i nie powtarzają roku.

Nagroda rzeczowa  może mieć formę:

 • udostępniania sal znajdujących się w Centrum Kultury i Sztuki, w tym Sali widowiskowej, na potrzeby prezentacji osiągnięć,
 • udostępniania sal znajdujących się w Fabryce Sztuk, na potrzeby organizacji wystaw, jako miejsce spotkań, prowadzenia warsztatów i inn4ej działalności dotyczącej promocji osiągnięć,
 • ponoszenia innych dodatkowych kosztów i wydatków dotyczących zorganizowania wystawy, pokazu lub prelekcji dotyczących osiągnięć nagrodzonego, a w szczególności kosztów transportu i dojazdu.

Z wnioskami o nagrodę mogą występować:

 • dyrektorzy szkół – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ich absolwenci
 • studenci
 • dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki, Fabryki Sztuk, Szkoły Muzycznej w Tczewie
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami lub studentami.

Wniosek  o nagrodę powinien zawierać uzasadnienie, z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o nagrodę. Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzoną kopię świadectwa (indeksu), kartę ocen semestralnych wystawiona przez dyrektora szkoły/ dziekana wyższej uczelni
 • potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne
 • potwierdzone kopie zaświadczeń o byciu laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady.

Wnioski należy złożyć do 31 października br.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa uchwała Rady Miejskiej w Tczewie nr XLV/409/2018 z 27 września 2018  r. Uchwała dostępna jest  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej; www.bip.tczew.pl. Informacji zasięgnąć można także w Wydz. Edukacji UM.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł17 września – rocznica napaści sowieckiej na Polskę
Następny artykułRyszard Karczykowski odwiedził rodzinny Tczew