W związku z upływającą w styczniu 2021 r. kadencją Komitetu Rewitalizacji Miasta Tczewa, prezydent Mirosław Pobłocki ogłasza nabór na członków kolejnej kadencji. Nabór przeprowadzony zostanie w dniach od  20 października do 10 listopada 2020 r.

Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach  od  20 października 2020 do 10 listopada 2020 r. Komitet liczy 24 członków.

Zasady wyznaczania składu komitetu znajdują się Zarządzeniu Nr 262 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie otwartego naboru na członków komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa oraz w Uchwale Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami obowiązującymi kandydatów, należy złożyć w formie papierowej do dnia 10 listopada 2020 do godz. 10.00 na adres:

  • Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1 – w przypadku wysyłki pocztą lub
  • osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze załączonym poniżej lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualne pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: tkaczyk@um.tczew.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 58 7759 413 (Wydział Rozwoju Miasta).

Zobacz też: https://rewitalizacja.tczew.pl/nabor-na-czlonkow-komitetu-rewitalizacji-miasta-tczewa-2/


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułETAC Poland – 200 nowych miejsc pracy
Następny artykułFabryka Sztuk zaprasza do artystycznej zabawy ONLINE