W czwartek, 25 maja, o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tczewie rozpocznie się LVIII sesja Rady Miejskiej.

Transmisja na żywo:

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za maj 2023 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 27 kwietnia do 24 maja 2023 r.
 1. Część druga:
 • Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 • Raport z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
 • Sprawozdanie o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za 2022 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2023,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew ” oraz nadania jej statutu
  1. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,
  1. przyjęcia Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na 2023-2025,
  1. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew.  
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUsuwanie azbestu – wykonawca wyłoniony
Następny artykułSpektakl dla dzieci „Pchła” – 31 maja w CKiS