Rada Nadzorcza Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie w organizacji ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Tczewie.

Wśród wymagań stawianych przyszłemu prezesowi  są:

1. korzystanie z pełni praw publicznych

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

3. posiadanie obywatelstwa polskiego

4. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego

5. spełnianie wymogów dla członka organu zarządzającego:

– posiada wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub techniczne

– posiada co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę  lub świadczenia usług na podstawie innej umowy

– posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych

– spełnia inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, w tym przestępstwo karnoskarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postepowania karnego, jak i karnoskarbowego

7. zdolności organizacyjne oraz umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych

8. znajomość ustawy o gospodarce komunalnej, przepisów ustawy kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zarządzaniu mieniem samorządowym

9. znajomość zasad funkcjonowania i zarzadzania spółka prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego, w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

10. wiedza w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji

11. preferowana znajomość zasad i przepisów prawa dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych i rekreacyjnych

12. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Dokumenty należy składać do 5 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tczewie.

Szczegółowe wymagania oraz Regulamin konkursu znajdują się na stronie:

https://bip.tczew.pl/wiadomosci/1150/konkursy_na_stanowisko

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie

Pobierz: Regulamin konkursuREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSolidarność terytorialna – pomorskie praktyki lokalne i regionalne
Następny artykułBezpłatne badanie mammograficzne