Komunikat MOPS w Tczewie w sprawie ubiegania się o świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022

307

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości ubiegania się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022. Aby zachować ciągłość wypłat świadczeń, należy złożyć stosowne wnioski do końca sierpnia 2021 r.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwoty 764,00 zł.

W okresie zasiłkowym, trwającym od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022r. należy udokumentować dochód osiągnięty przez członków rodziny w 2020r.  

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

  • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
  • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
  • 135 zł na dziecko w wieku 19-24 lata.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) samotnego wychowywania dziecka;

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6) rozpoczęcia roku szkolnego;

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Termin składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku, a w formie elektronicznej tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem platformy ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, już od 1 lipca br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie.

W okresie zasiłkowym, trwającym od 1 października 2021r. do 30 września 2022r. należy udokumentować dochód osiągnięty przez członków rodziny w 2020r.

Termin składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021r., a w formie elektronicznej tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem platformy ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, już od 1 lipca br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

            Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

            Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się za każdy dzień.

Jak uzyskać prawo do świadczeń

Wnioski składane drogą elektroniczną

Od 1 lipca 2021r można składać wniosków o ustalenie prawa do wszystkich opisanych wyżej świadczeń drogą elektroniczną.

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zachęca do skorzystania z tej formy. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: https://mops.tczew.pl/ewnioski

Wnioski składane w formie tradycyjnej – papierowej

Wnioski w tradycyjnej formie można składać począwszy od 1 sierpnia 2021.

Formularze wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń na nowy okres dostępne będą w siedzibie MOPS w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8.


Druki wniosków można pobrać również ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, pod adresem www.mops.tczew.pl/wnioski.

W okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. wnioski będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:

  • od poniedziałku od środy w godzinach 815 do 1500
  • w czwartki w godzinach od 900 do 1600 oraz
  • w piątki w godzinach 730 do 1500

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wykaz niezbędnych dokumentów oraz opis postępowania w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie: www.mops.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZłóż deklarację o źródle ciepła!
Następny artykułStypendia szkolne – na wnioski czekamy do 15 września