Informacje o inwestycji

Typ oferty:Brownfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Usługowe
Powierzchnia:2152 m2
Adres:83-110 Tczew, ul. Kołłątaja
Cena wywoławcza:4 800 000,00 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

Działka nr 521/1 (obręb 8)

Powierzchnia gruntu 2152 m2

Opis nieruchomości Działka zabudowana wolnostojącym budynkiem administracyjno-biurowym o konstrukcji mieszanej. Obiekt częściowo podpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości dwu i trzykondygnacyjny o ogólnej powierzchni 1488,70 m, wybudowany w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej. Ściany naziemne murowane, stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, schody wewnętrzne żelbetowe, dach kryty papą termozgrzewalną.
Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do trapezu, teren wokół budynku zagospodarowany: zieleń, miejsca postojowe za budynkiem, ogrodzenie: z płotu stalowego na podmurówce betonowej nie pokrywa się z przebiegiem granicy działki od strony południowej oraz fragmentarycznie od strony wschodniej i zachodniej.
Najbliższe sąsiedztwo stanowi Park Miejski oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.
Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne, w tym sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa, nieczynna ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna. Na działce mogą znajdować się także inne, nie opisane przez gestorów i nie wykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Przeznaczenie nieruchomości Działka nr 521/1 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2166 z dnia 30 kwietnia 2020 r.) zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem US1 – „Stare Miasto” należącej do strefy śródmiejskiej, w obszarze przestrzeni publicznych obejmujących tereny usług ośrodkotwórczych, oznaczonym w Planie symbolem UO – usługi publiczne ośrodkotwórcze, obejmujące: obiekty administracji publicznej, finansowej i gospodarczej, organizacji społecznych oraz skoncentrowane obiekty handlu, gastronomii, kultury i otoczenia biznesu, a także inne o zbliżonej uciążliwości.
Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „Południowe obrzeża Starego Miasta – Przedmieście Królewieckie” oznaczonej w Planie symbolem „V”.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości jest położony w obszarze zdegradowanym i jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485).

Aktualnie trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania dla terenu, na którym usytuowany jest budynek biurowy. Szczegółowe informacje o planowanych zmianach można otrzymać w Biurze Planowania Przestrzennego tel. 58 77 59 361.

Termin i sposób zagospodarowania – nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Forma oddania gruntu i budynku: własność

Cena nieruchomości: 4 800 000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.) transakcja sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT.

Wysokość wadium – 480000,00 zł

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 12401242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023r. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe. W przypadku wpłaty wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z ustaleniami zawartymi w w/w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Uwagi: Gmina Miejska Tczew nie posiada aktualnej inwentaryzacji budynku. Dokumentacja związana z budową obiektu znajduje się w archiwum Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (teczki oznaczone numerami: 1181, 1182, 1183).

Obciążenia: brak

Zobowiązania:

1. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych.Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że znany jest mu przebieg przyłączy i sieci oraz że ewentualne ograniczenia sposobu korzystania z działki, wynikające z lokalizacji przyłączy, przebiegu sieci i stref ochronnych sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie będą podstawą do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Tczew.

2.Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo-wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości.

3.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.

4. Gmina Miejska Tczew nie posiada aktualnej inwentaryzacji budynku.Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu iże nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni budynku, jeśli po sprzedaży nieruchomości w wyniku pomiarów wykonanych przez osobę uprawnioną okaże się, że powierzchnia budynku jest inna, niż jej oznaczenie w dokumentacji.

5. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomość i będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeśli po jej sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach.

6.Nieruchomość posiada urządzone dojście od frontu budynku oraz urządzony dojazd i dojście na zaplecze działki poprzez nieruchomości gminne, zapisane w księdze wieczystej nr GD1T/00057746/0,oznaczone numerem działki: 453/3 oraz 505/5(obr.8), które przy umowie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 521/1 zostaną obciążone przez Gminę Miejską Tczew odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przebiegiem zilustrowanym na mapie, z którą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Służebność ustanowiona zostanie w części niezbędnej do zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj.przez obszar o łącznej powierzchni 120 m2(pas o szerokości 3 m i długości 20 m dla działki nr 453/3 oraz długości 20 m dla działki nr 505/5). Wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności wynosi 3 992,00 zł netto (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)plus podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Wynagrodzenie to płatne jest najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe.Obciążenie nieruchomości Gminy Miejskiej Tczew nie może nastąpić, jeżeli osoba, na rzecz której ma zostać dokonana czynność prawna, posiada nieuregulowane wymagalne należności wobec Gminy Miejskiej Tczew z jakiegokolwiek tytułu. Zgoda na ustanowienie służebności została wyrażona w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tczewa Nr 138/2021 z dnia 24 maja 2021 r. Koszty notarialne związane z ustanowieniem służebności ponosi nabywca nieruchomości.Bieżące naprawy istniejącej infrastruktury drogowej wykonywane będą staraniem i kosztem Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie. Przebudowa istniejącego,urządzonego dojazdu i dojścia może zostać dokonana wyłącznym kosztem i staraniem nabywcy nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi dojazdowej i chodnika oraz zjazdu winny być zgodne z warunkami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm). Wszelkie wydatki związane z realizacją opisywanego wyżej zamierzenia inwestycyjnego stanowią wyłączny koszt Inwestora bez możliwości wystąpienia do Gminy Miejskiej Tczew z roszczeniami finansowymi o zwrot tych kosztów, zaś nakłady Inwestora na wybudowaną infrastrukturę zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy Miasta Tczew. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do utrzymywania nawierzchni drogi dojazdowej i zjazdu oraz chodnika, znajdujących się na terenie działek nr 453/3 oraz nr 505/5 w wydzielonym obszarze o powierzchni 120 m2 tj. w części niezbędnej do zapewnienia dostępu do drogi publicznej, w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń oraz usuwania śliskości.Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższych faktów i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Plac Marszałka Piłsudskiego 1
(sala numer 20, I piętro).

https://bip.tczew.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/672117/ogloszenie_o_ii_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: (58) 77 59 364.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Kołłataja 6

Miasto / Gmina

Gmina Miejska Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Bi

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

N

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N)

T

Telefony (T/N)

T

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.02152

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

2200

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa usługowa

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

droga asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7km – A1, 1,8 km- droga krajowa nr 91

Kolej [km]

1,9 km

Bocznica kolejowa [km]

1,9 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km – Gdańsk Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km- Gdańsk

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPilotażowy program Aktywny samorząd 2021
Następny artykułDla ochłody…