Informacje o inwestycji

Typ oferty:Greenfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Mieszkalne
Powierzchnia:1528 m2
Adres:83-110 Tczew, ul. Kapitańska
Cena wywoławcza:300 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

  1. Grunt niezabudowany – rodzaj użytku Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
  2. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren o konfiguracji płaskiej.
  3. Uzbrojenie terenu – media w ulicy – sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.
  4. Nieruchomości posiadają wykonane przyłącza sieci technicznych: dz. 28/27 – wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
  5. Wzdłuż północnej granicy działki 28/27 przebiega podziemny kabel telekomunikacyjny.
  6. Zbycie przedmiotowej działki odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury – nabywający przejmie nieruchomość w obowiązującym stanie faktycznym i prawnym.
  7. Nieruchomość jest częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia zieleni znajdującej się na w/w działkach, nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace we własnym zakresie i na własny koszt.
  8. Budowę zjazdu z drogi publicznej, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie wykonuje nabywca nieruchomości na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.

ZOBOWIĄZANIA

1. Przedmiotowa nieruchomość znajdują się w strefie ochrony archeologicznej; istnieje obowiązek wykonywania badań archeologicznych.

2. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny oraz prawny nieruchomości.

3. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci i przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że znany jest mu przebieg przyłączy i sieci oraz że ewentualne ograniczenia sposobu korzystania z działki, wynikające z lokalizacji przyłączy, przebiegu sieci i stref ochronnych sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie będą podstawą do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Tczew.

4. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.

5. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeśli po jej sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach.

6. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,I piętro, sala nr 20).

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 12 października 2021r. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe. W przypadku wpłaty wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Kapitańska

Miasto / Gmina

Gmina Miejska Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Bp

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

T – Wzdłuż północnej granicy działki przebiega podziemny kabel telefoniczny

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

N

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewa

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.01528

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

200

Informacje dotyczące nieruchomości

Własciciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Połączenia transportowe

Autostrada / droga krajowa [km]

7km – A1, 1 km- droga krajowa nr 91

Kolej [km]

600 m

Bocznica kolejowa [km]

600 m

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km – Gdańsk Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km- Gdańsk

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Telefony (T/N)

T

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZwolnienia w podatku od nieruchomości na obszarze Starego Miasta
Następny artykułKapitańska 28/3