Informacje o inwestycji

Typ oferty:Greennfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Zabudowa jednorodzinna
Powierzchnia:od 880 m2 do 1050 m2
Adres:ul. Flisaków, 83-110 Tczew
Cena wywoławcza:od 144.00,00 zł do 157.000,00 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

Nieruchomości niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte zielenią niską. Na działce nr 927/1 znajduje się pojedyncze drzewo. Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.
Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Teren o konfiguracji płaskiej, w północnej części działek niewielki fragment skarpy.
Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rekreacyjno-spacerowe, nieco dalej obiekty szkolne i kościelne.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, następnie drogą utwardzoną. Uzbrojenie terenu – media w ulicy. Przez teren nieruchomości nie przebiegają instalacje uzbrojenia technicznego, nieruchomości nie posiadają wykonanych przyłączy sieci technicznych. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określają dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Z mapą terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 10 :00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie (sala numer 20, I piętro).

Wadium w pieniądzu, ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 08 lutego 2021 r.

Szczegółowe informację można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: /58/ 77 59 364.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Flisaków

Miasto / Gmina

Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorski

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.0880

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

200

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7 km autostrada A1,

Kolej [km]

1

Bocznica kolejowa [km]

1

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km Gdańsk

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

N

Telefony (T/N)

T

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

teren niezabudowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

T

Opis przeszkód podziemnych

uzbrojenie podziemne

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewo

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

REKLAMA MIEJSKA