Informacje o inwestycji

Typ oferty:Greenfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Mieszkalne
Powierzchnia:2860 m2
Adres:83-110 Tczew, ul. Retmańska
Cena wywoławcza:406 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

Oznaczenie geodezyjne:

działka nr 21/4 o powierzchni 219 m2, użytek Ba (tereny przemysłowe)
działka nr 21/6 o powierzchni 682 m2, użytek Ba (tereny przemysłowe)
działka nr 21/20 o powierzchni 181 m2, użytek Ba (tereny przemysłowe)
działka nr 21/21 o powierzchni 1778 m2, użytek RIIIa (grunty orne)
całość gospodarcza o powierzchni 2860 m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Cztery działki stanowiące całość gospodarczą o łącznej powierzchni 2860 m2. Nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana. Kształt działek nieregularny. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, linia kolejowa, nieliczna zabudowa mieszkaniowa.
Na działce nr 21/6 znajduje się fragment ruiny po obiekcie kubaturowym – koszt jego usunięcia leży w całości po stronie nabywcy. Pozostała część tej ruiny znajduje się na działce sąsiedniej nr 21/34, nie stanowiącej własności Gminy Miejskiej Tczew.
Ogrodzenie składające się z kamiennego muru z bramą stalową przesuwną nie pokrywa się w znacznym stopniu z przebiegiem granicy działek. Brak częściowo uszkodzonej siatki stalowej, o której mowa w wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 174/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24.06.2021 r.
Na nieruchomości miejscami znajduje się widoczny rów umocniony korytami betonowymi. W wyniku dokonania przebudowy części ulicy przestał on pełnić swoją pierwotną funkcję urządzenia służącego odprowadzeniu wód opadowych z nawierzchni jezdni i poboczy ulicy.
Działki porośnięte są niską zielenią nieurządzoną, a także drzewami i krzewami – za ich usunięcie pobiera się opłatę
w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.
Dojazd do nieruchomości od ulicy Jagiellońskiej drogą o nawierzchni asfaltowej. Działki znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, a wchodzące w skład pasa drogowego, stanowiły dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 224, obecnie zaliczone są do kategorii drogi gminnej. Trwa regulacja przebiegu granic i stanu prawnego pasa drogowego. Urządzenie zjazdu z drogi publicznej na teren działek nr 21/20 lub nr 21/4 własnym staraniem i na własny koszt,
bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie. Nieruchomość sąsiaduje z działkami nr 21/11, 21/18 i 21/24 (obręb 5), które stanowią obszar kolejowy związany z linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn oraz teren zamknięty na podstawie Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (jedn. tekst Dz. Urz. MI. 2020 poz. 38 ze zm.). W związku z tym istnieją ograniczenia w sposobie zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Z pismem PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku nr KNGd1.6141.267.2020.JK/2 UNP: 2020-0505541
z dnia 04.12.2020 r. można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym
(Pl. Piłsudskiego 1, II piętro, pokój nr 55).
Przez teren nieruchomości przebiegają podziemne sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna (kablowa i napowietrzna), telekomunikacyjna i wodociągowa.
Wzdłuż linii napowietrznych wysokiego i średniego napięcia WN-110 i SN-15kV obowiązują pasy ochrony funkcyjnej
o szerokości: 40 m (po 20 m od osi linii) – dla linii WN i 14 m (po 7 m od osi linii) – dla linii SN. Sposób zagospodarowania terenu, w tym wszelką zabudowę w obrębie pasa ochrony funkcyjnej od linii napowietrznej 110kV i 15kV i sieci kablowej nn-0,4kV należy uzgadniać z ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki
Mieniem Komunalnym (Pl. Piłsudskiego 1, II piętro, pokój nr 55). Warunki techniczne podłączenia mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa. Działki nr 21/4, 21/20 i 21/21 zapisane są w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem UP4 –„PSSE Rokitki”, należącej do strefy produkcyjnej. Przeznaczenie podstawowe jednostki obejmuje: zakłady przemysłowe Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, składy, bazy budowlane, bazy sprzętu technicznego, obiekty obsługi produkcji przemysłowej i obsługi pracowników, bazy transportowe, większe stacje paliw, uciążliwe obiekty instytutów badawczych, uciążliwe obiekty infrastruktury technicznej, bazy logistyczne, zajezdnie. Przeznaczenie uzupełniające jednostki obejmuje: budynki administracyjne, biurowe, komercyjne, mieszkania dla nadzoru zakładów, tereny rekreacyjne i sportowe dla użytku pracowników. Działka nr 21/6 zapisana jest w obrębie strefy zamkniętej przez którą przebiega linia kolejowa, oznaczonej w Planie symbolem Z2, dla której nie ustala się zasad zagospodarowania. W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.).
Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji.
W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (jedn. tekst Dz.U. z 2021 poz. 485). Nieruchomość nie znajduje się w granicach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego,
tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.

ZOBOWIĄZANIA

1. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych
we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy
z istnienia tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć
w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że znany jest mu przebieg przyłączy i sieci oraz że ewentualne ograniczenia sposobu korzystania z działki, wynikające z lokalizacji przyłączy, przebiegu sieci i stref ochronnych sieci zlokalizowanych
na nieruchomościach przyległych, nie będą podstawą do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Tczew.
2. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie
zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością
po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości.
3. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego
planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy
ewidencyjnej. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeśli
po jej sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach.
5. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży,
sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy, iż na nieruchomości znajduje się fragment ruiny po obiekcie kubaturowym a także rów umocniony korytami betonowymi oraz że na gruncie zbywanej nieruchomości mogą się znajdować ewentualne nieczystości w związku z faktem, iż teren działek nie jest w pełni ogrodzony. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana zrzec się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
6. Gmina Miejska Tczew nie jest zobligowana do dokonywania analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
sąsiednich, będących własnością osób trzecich (w tym analizy odnośnie dostępu do drogi publicznej) i nie dysponuje
wiedzą na temat ewentualnego objęcia w posiadanie części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez inne osoby, celem czasowego przejazdu lub przechodu. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć
w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
7. Niezależnie od podanych w ogłoszeniu o przetargu informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się
ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Cena wywoławcza 406 000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych 00/100).
Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony
podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarów i usług (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Wysokość wadium 40 600,00 zł

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego
w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanymi numerami ewidencyjnymi działek oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 16 listopada 2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. o godzinie 10,00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Plac Marszałka Piłsudskiego 1 (sala numer 20, I piętro).

Położenie

Nazwa lokalizacji

Dworzec Suchostrzygi

Miasto / Gmina

Gmina Miejska Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,2860

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

140

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

droga asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7km – A1, 1 km- droga krajowa nr 91

Kolej [km]

600 m

Bocznica kolejowa [km]

600 m

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km – Gdańsk Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km- Gdańsk

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Telefony (T/N)

T

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

produkcja

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Bp

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewa, fragment ruin

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKapitańska 28/3
Następny artykułRusza przebudowa ul. Krętej i Podgórnej