Projekt ten ukierunkowany jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowany jest w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Rekrutacja od 31.08.2020 do 7.09.2020.

Projekt skierowany jest do 90 osób (54 K/36 M) po 30 roku życia, pozostających bez pracy, które otworzą działalność gospodarczą dzięki wsparciu finansowemu na założenie i prowadzenie działalności.

Z POWIATU KWIDZYŃSKIEGO:
• Gardeja- gmina wiejska
• Kwidzyn- gmina wiejska
• Prabuty- gmina miejsko- wiejska
• Ryjewo- gmina wiejska
• Sadlinki- gmina wiejska

Z POWIATU TCZEWSKIEGO:
•Gniew- gmina miejsko- wiejska
• Morzeszczyn- gmina wiejska
• Pelplin- gmina miejsko- wiejska
• Subkowy- gmina wiejska

Preferowana grupa docelowa:
a) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

b) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat)

c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

d) osoby ubogie pracujące,
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
g) reemigranci.

ETAPY I FORMY WSPARCIA:
• Diagnoza doradcy zawodowego
• Ocena złożonego wniosku wraz z biznesplanem
• Wsparcie szkoleniowe indywidualne i grupowe przed założeniem działalności realizowane w oparciu o analizę umiejętności, doświadczenia, predyspozycji i cechy danego uczestnika
Wsparcie dotacyjne stawka jednostkowa – 23 050 zł
Wsparcie pomostowe finansowe- do 12 m-cy w kwocie max. 2600 zł

Celem projektu jest zwiększona trwałość nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw.

Rekrutacja

Kontakt do biura projektu:
Plac Św. Grzegorza 5, 83-110 Tczew
tel. 721 995 900
projekty.koloryzycia@gmail.com
www.koloryzycia.tczew.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułŚwiadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew
Następny artykułKULTURALNA BAJAderka