Dotacje na remont zabytków – wpłynął jeden wniosek

89

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa do dnia 10 stycznia 2021 r. wpłynął do tut. urzędu 1 wniosek o przyznanie dotacji w 2021 r.:

  • dot. obiektów położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:
  • wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji frontowej (IV etap) – remont I kondygnacji budynku (Pl. Hallera 15, Tczew)

Wniosek poddany zostanie analizie pod względem zgodności z ww. uchwałą (z uwzględnieniem błędów/braków formalnych i merytorycznych).

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska w Tczewie w formie uchwały. Wnioskodawca powiadomiony zostanie pisemnie o podjętych przez Radę Miejską rozstrzygnięciach.

W budżecie na 2021 r. na ten cel przeznaczono kwotę 50 000 zł.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRuszyły zapisy do akcji Masz Głos
Następny artykułYou Cafe, Pod Orłem, HMS, Etac i Metrix Metal – Przedsiębiorcy Roku 2020