Dodatek osłonowy – wnioski do 31 października

3076

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż wnioski dotyczące tak zwanego dodatku osłonowego, można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach tarczy antyinflacyjnej, którego celem jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Osoby uprawnione

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Dodatek przysługuje gospodarstwom:

  • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto.
  • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2020
  • od 1 sierpnia do 31 października 2022 – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2021

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) [2], pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne wskazane wprost dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości głównego źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Warunkiem uzyskania wyższego dodatku osłonowego jest zatem wpis wskazanego źródła ciepła do CEEB.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

osobiście

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

ul. 1 Maja 8

za pośrednictwem poczty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

ul. 1 Maja 8

83-110 Tczew

w formie elektronicznej:

za pośrednictwem  Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

Pobierz formularz wnioskuREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSpotkanie dla mieszkańców – dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”
Następny artykułWypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców z Ukrainy