Informacje o inwestycji

Typ oferty:Greenfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Usługowe
Powierzchnia:2154 m2
Adres:83-110 Tczew, ul. Czerwonego Kapturka
Cena wywoławcza:950 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

Oznaczenie geodezyjne:

działka nr 98/17 o powierzchni 2154 m2, RIVa (grunty orne)

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zlokalizowana na terenie zurbanizowanym, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obiektów
usługowych.
Działka niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta niską zielenią nieurządzoną, a także krzewami i drzewami – za ich
usunięcie pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.
Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren o konfiguracji pofałdowanej, w południowo-zachodniej części działki zbocze.
Przez nieruchomość nie przebiegają sieci uzbrojenia technicznego, nie wyklucza się występowania podziemnych instalacji uzbrojenia,
niewykazanych na mapie.
Warunki techniczne podłączenia mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek
i koszt nabywcy nieruchomości.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.
Urządzenie zjazdu własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości,
po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka nr 98/17 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa dla rejonu Piotrowo-Bajkowe,
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/364/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3872
z dnia 29 października 2021 r.) położona jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 76U, obejmującej tereny
zabudowy usługowej.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej
nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono
prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 485).

Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub
58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.

ZOBOWIĄZANIA

1. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci
zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych we
własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia
tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania
istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania
remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu
z gestorami tych sieci. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
2. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej
nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych
konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania
we własnym zakresie i na własny koszt. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości.
3. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym
zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
warunków gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie
aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodnościw zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeśli po jej sprzedaży w wyniku
pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej
oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach.
5. Na gruncie zbywanej nieruchomości mogą się znajdować ewentualne nieczystości w związku z faktem, iż teren działki nie jest
ogrodzony. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
6. Niezależnie od podanych w ogłoszeniu o przetargu informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem
prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością
zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży
w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu

Cena wywoławcza: 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT,
zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 685 ze zm.) poz. 685 ze zm.).

Wysokość wadium 95 000,00 zł

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz
imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego
w Tczewie najpóźniej do dnia 21 czerwca 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godzinie 10,00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Plac Marszałka Piłsudskiego 1 (sala numer 20, I piętro).

Położenie

Nazwa lokalizacji

Czerwonego Kapturka

Miasto / Gmina

Gmina Miejska Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,2154

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

400

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

droga asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7km – A1, 100 m- droga krajowa nr 91

Kolej [km]

600 m

Bocznica kolejowa [km]

600 m

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km – Gdańsk Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km- Gdańsk

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Telefony (T/N)

T

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

usługi

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

RIVa

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewa, krzewy

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZwolnienia w podatku od nieruchomości na obszarze Starego Miasta
Następny artykułRusza przebudowa ul. Krętej i Podgórnej