Do 9 lutego można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2023 r.

Obecna edycja Budżetu Obywatelskiego Tczewa wprowadza dodatkowe zapisy doprecyzowujące zasady przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa w tym m.in. wymogi merytoryczne, jakie muszą spełniać zgłoszone projekty. Ponadto zmienia się zasady przeprowadzania głosowania polegające na możliwości zagłosowania przez mieszkańca na jeden projekt duży (do 250 tys. zł)  i jeden projekt mały (do 25 tys. zł).

Zgłaszać projekty i głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku.

Podstawowe wymogi formalne jakie muszą spełniać zgłaszane projekty:

–  projekt może zgłosić mieszkaniec Tczewa;

–  mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów;

–  projekt należy złożyć na formularzu zgłoszenia projektu, określonym przez prezydenta Tczewa (do pobrania na www.bo.tczew.pl) W formularzu, oprócz danych autora projektu należy załączyć także m.in. opis projektu , lokalizację, szacunkowy koszt realizacji;

– do formularza  zgłoszenia projektu należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców popierających  projekt  zawierającą podpisy  co najmniej 20 mieszkańców (wzór listy mieszkańców do pobrania na www.bo.tczew.pl).

Podstawowe wymogi merytoryczne:

– proponowane projekty są zadaniami inwestycyjnymi, których  zakres  mieści się w zadaniach własnych gminy;

– są możliwe do zrealizowania  w trakcie roku budżetowego;

– ich całkowity  szacunkowy koszt realizacji  nie przekracza  maksymalnych szacowanych kosztów  realizacji projektów dużych;

–  są zlokalizowane na terenie, do którego Gmina posiada tytuł prawny, uprawniający do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku tytułu prawnego do terenu na dzień zgłoszenia projektu autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zobowiązaniu do nieodpłatnego oddania Gminie do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat;

–  są zlokalizowane na terenach o uregulowanym stanie prawnym, tzn.:

co do których nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania nowych inwestycji, remontów, jak również nie toczy się postępowanie administracyjne lub inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub obiektów;

–  są  wykonalne  technicznie,  tzn. są możliwe do realizacji w założonym terminie, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania projektu oraz przeprowadzenia niezbędnych działań formalnoprawnych;

–   są ogólnodostępne dla mieszkańców;

–  są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

–  są zgodne z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;

–  nie zakładają wykonania wyłącznie planu lub dokumentacji technicznej na realizację zadania;

–  nie zakładają wykonania jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów).

Więcej szczegółów na www.bo.tczew.pl

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2023 r

  1. Zgłaszanie projektów : od 20.01.2022 r. do 09.02.2022 r.
  2. Ocena zgłoszonych projektów pod względem formalnym, publikacja informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty :  w terminie do  01.04.2022 r.
  3. Ocena zgłoszonych projektów pod względem merytorycznym, publikacja informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania : w terminie do 10.06.2022 r.
  4. Publikacja informacji dotyczącej zaktualizowanej listy projektów, które nie zostały dopuszczone do głosowania, oraz  zaktualizowanej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie : w terminie do 28.06.2022 r.
  5. Publikacja informacji o terminie przeprowadzenia głosowania : w terminie  do  08.07.2022 r.
  6. Zakończenie konsultacji społecznych- ogłoszenie wyników : w terminie do  30.09.2022 r.


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNagrody prezydenta Tczewa dla zawodników i trenerów
Następny artykułSesja Rady Miejskiej – 27 stycznia (transmisja on-line)