Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Robota budowlana

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I
Numer referencyjny: BZP.271.3.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznyNieII.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tczewskich Saperów wraz ze zbiornikiem wód retencyjnych – etap I. Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o projekt budowlany, wykonawczy, warunki pozwolenia na budowę oraz o wytyczne Zamawiającego określające zakres pierwszego etapu inwestycji. Teren objęty inwestycją jest terenem, na którym wcześniej odbywały się ćwiczenia wojskowe, dlatego też prace należy prowadzić z należytą ostrożnością. 2. Zakres etapu I. Przedmiotem przetargu – etap I jest wykonanie części z opracowania projektowego – Budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie wraz z adaptacją istniejącego zbiornika terenowego na zbiornik retencyjny wód opadowych i roztopowych. Zakres etapu I obejmuje budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej: – odcinek od studni D3-D2 fi 800 mm i długości 50 mb; – odcinek od studni D2-D11-D12 fi 500 mm i długości 80 mb; – odcinek od studni D2-DP-W1 fi 800 mm i długości 46,5 mb wraz z separatorem i osadnikiem; – częściową przebudowę zbiornika retencyjnego. Wykonawca w trakcie realizacji robót winien uwzględnić wycinkę drzew w oparciu o załączoną decyzję. 3.Opis przyjętych rozwiązań: – budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej wykonywana w odwodnionym i otwartym wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15 cm z rur jednowarstwowych fi 800 mm PP o sztywności obwodowej SN-8 przystosowanych do obciążeń statycznych i dynamicznych od ruchu kołowego ciężkiego, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1852-1 oraz z rur jednowarstwowych o średnicach fi 500 mm PVC-U klasa S: SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8 przystosowanych do obciążeń statycznych i dynamicznych od ruchu kołowego ciężkiego, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1852-1; – montaż studni rewizyjno – połączeniowych żelbetowych fi 2000 mm z osadnikiem h-0,5 m z betonu klasy C35/45 o wodoszczelności W8, właz żeliwny D400 na betonowym pierścieniu odciążającym; – dostawa i montaż urządzeń do oczyszczania wód opadowych – separator koalescencyjny 80/800 l/s; – dostawa i montaż urządzeń do oczyszczania wód opadowych – osadnik fi 2,8 m Vuż=10 m3; – częściowe pogłębienie zbiornika z użyciem koparki przedsiębiernej w obrębie działki 422/11 oraz rozplantowanie spycharką ziemi wydobytej z wykopu na terenie wskazanym przez Inwestora; – budowa wylotu wód opadowych do zbiornika W1 – ze wzmocnieniem brzegu materacami gabionowymi; – odtworzenie nawierzchni powierzchni drogowych w miejscu rozbiórek ulic i powierzchni utwardzonych. Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych zleconych przez autora opracowania Zamawiający posiada wiedzę, iż w miejscu realizacji inwestycji występują wody gruntowe w postaci sączeń. Napotkane grunty organiczne takie jak torfy, namuły, gliny próchniczne i inne należy usunąć i zastąpić żwirem. 4. Prace towarzyszące: − odtworzenie trenu, przywrócenie do stanu pierwotnego; − inspekcja TV kamerami kanałów z analizą sieci z raportem z przeprowadzonej inspekcji oraz nagranie inspekcji na płycie DVD; − prace ziemne prowadzone pod nadzorem geologicznym; − wytyczenie w terenie i namierzenie wybudowanych obiektów w terenie przez geodetę; − opcjonalne stosowanie igłofiltrów, pomp szlamowych; − zabezpieczenie ewentualnie napotkanej infrastruktury technicznej: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. 5. Szczegółowy zakres robót opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewski Bon Rowerowy – program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!”
Następny artykułZnaczki pocztowe na jubileusz powstania tczewskiej „Solidarności”