Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Robota budowlana

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie
Numer referencyjny: BZP.271.3.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie. Zgodnie z dokumentacją projektową: „Przebudowa z częściową rozbiórką i odbudową budynku mieszkalnego na potrzeby Centrum Wspierania Rodziny w Tczewie przy ul. Podgórnej 8”, inwestycja obejmuje działki nr 657/1, 296/2 oraz 657/2 obręb 8. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) prace przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem otoczenia i ogrodzeniem terenu budowy (w tym wyłączenie chodnika z ruchu), 2) tymczasowe podparcie uszkodzonych nadproży, 3) rozbiórkę drzwi i okien, 4) usunięcie nieczystości (śmieci) z pomieszczeń, 5) odłączenie budynku od sieci zewnętrznych oraz rozbiórkę urządzeń i instalacji, 6) rozbiórkę stropodachu budynku, 7) rozbiórkę ścian zewnętrznych i wewnętrznych I piętra, 8) rozbiórkę stropu nad parterem, 9) rozbiórkę ścian wewnętrznych parteru, 10) rozbiórkę niewielkiego stropu nad przestrzenią piwniczną oraz posadzki parteru, 11) rozbiórkę ścian piwnicznych i fundamentowych, 12) wykopy wraz z wywozem i utylizacją urobku, 13) dostarczenie odpowiedniego gruntu dla uzupełnienia podsypki pod posadzkę parteru, 14) zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem podłoża, 15) zabezpieczenie istniejącego przyłącza energetycznego, 16) wykop pod nowe ławy fundamentowe, 17) wykonanie podbudowy pod ławy fundamentowe, 18) przełożenie oraz naprawę istniejącego chodnika przed wejściem do budynku, 19) roboty fundamentowe (wykonanie ław fundamentowych, poziomy kanalizacyjne i przepusty, wykonanie izolacji ław fundamentowych, zasyp fundamentów), 20) roboty konstrukcyjne i uzupełniające (murowanie ścian fundamentowych i nadziemnych, wykonanie murów oraz naprawę ścian istniejących, wykonanie stropów gęstożebrowych, wykonanie ocieplenia ścian i izolacji stropodachu, wykonanie pokrycia stropodachu), 21) roboty instalacyjne (instalacja: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, grzewcza, telefoniczna, alarmowa, uziemiająca; montaż urządzeń i wyposażenia). 3. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKonkurs fotograficzny „Wakacje z aparatem”
Następny artykułCzytelniczy rejs z biblioteką