„Aktywna tablica” w tczewskich szkołach

246

W kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 wsparciem finansowym w 2022 r. w maksymalnej kwocie tj. po 35 000 zł zostały objęte trzy szkoły podstawowe podległe Gminie Miejskiej Tczew: Szkoła Podstawowa nr 1, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 12.


Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Środki, o których mowa przeznaczone zostaną na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia np:


1) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,


2) specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystywanego w TIK,


3) komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.


Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2022 roku.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNie parkuj rowerów przy stacjach Mevo – rusza częściowy demontaż stacji
Następny artykułRządowy Fundusz POLSKI ŁAD – II edycja.